Algemene Voorwaarden

arrow-down

ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Sport & Slankstudio: De Sport & Slankstudio Vestiging zoals vermeld op de Lidmaatschapsovereenkomst alsmede de activiteiten die onder de naam Sport & Slankstudio worden aangeboden.
Sport & Slankstudio Vestiging: de fysieke locatie waar Sport & Slankstudio wordt aangeboden, inclusief de Thuisvestiging.
Thuisvestiging: de Sport & Slankstudio Vestiging die in de Lidmaatschapsovereenkomst wordt aangemerkt als thuisclub.
Bedrijfsfitness: deelname aan Sport & Slankstudio tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, (i) waarbij de werkgever de Lidmaatschapsovereenkomst is aangegaan of (ii) waarbij de
werknemer via de door Sport & Slankstudio voor de bemiddeling voor bedrijfsfitness aangestelde partij gebruik kan maken van Sport & Slankstudio.
Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan Bedrijfsfitness en via de afspraken van de werkgever met Sport & Slankstudio ook rechtstreeks gebonden is
aan deze Algemene Voorwaarden.
Verantwoordelijke: De persoon die zorg draagt voor het beheer van een Sport & Slankstudio Vestiging.
Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 3A.
Lid/Leden: de natuurlijke persoon (m/v), of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam de Lidmaatschapsovereenkomst is geadministreerd.
Lidmaatschapsovereenkomst: de Overeenkomst die ontstaat tussen Sport & Slankstudio en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 3A en waarin de afspraken tussen
partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden.
Lidmaatschap: de Lidmaatschapsovereenkomst
Belevingsfase: Een eerste gratis, vrijblijvende proefmaand bij een Milon Cirkel of Small Group Fitness Lidmaatschapsovereenkomst.

ARTIKEL 2: ALGEMENE VOORWAARDEN EN HUISREGELS
A. Tijdens het sporten in de Sport & Slankstudio Vestiging is het wegens hygiënische redenen verplicht schone binnen schoenen te dragen, evenals schone correcte sportkleding. Ook het gebruik van
een handdoek stellen wij als verplichting. Deze handdoek wordt gebruikt bij iedere faciliteit van de Sport & Slankstudio Vestiging.
B. Voordat het Lid gebruik gaat maken van de faciliteiten van de Sport & Slankstudio Vestiging maakt deze gebruik van de desinfectiepomp.
C. Na het gebruik van de cardio apparaten deze schoonvegen en transpiratie vrij maken. Dit doe je door middel van de papierrollen en de waterspuiten met desinfectiemiddel.
D. Het is niet toegestaan te roken en alcohol/drugs te gebruiken in of op het terrein van de Sport & Slankstudio Vestiging.
E. In de trainingszalen mag uitsluitend een bidon, gevuld met water of sportdrank worden gebruikt.

ARTIKEL 3: LID WORDEN EN TOEGANG
A. Lid worden bij Sport & Slankstudio kan op de volgende twee (2) manieren:
1. Door het invullen en ondertekenen van het digitale inschrijfformulier bij de Sport & Slankstudio Vestiging, en het ondertekenen door de Sport & Slankstudio Vestiging, waardoor de
Lidmaatschapsovereenkomst tot stand komt. Een bevestiging of wel kopie van de inschrijving wordt verzonden naar het bekende en eerder opgegeven e-mail adres van het Lid. Indien het Lid niet
over een e-mail adres beschikt of deze door wat voor rede dan ook niet wilt opgeven, wordt het e-mail adres van de Sport & Slankstudio Vestiging gebruikt om de kopie te verzenden. Waarnaar de
Sport & Slankstudio Vestiging ervoor zorgt dat het kopie terecht komt bij het Lid. Dit kan door middel van een sms/whatsapp bericht of ander dergelijke manier waarbij bewezen kan worden dat het Lid
beschikt over het kopie.
2. De – in geval van Bedrijfsfitness – met de werkgever overeengekomen wijze.
B. Een Lidmaatschapsovereenkomst kent de volgende drie (3) verschillende lidmaatschapsvormen met ieder haar eigen instapkosten: Milon cirkel Lidmaatschapsovereenkomst a negenenveertig (49)
euro instapkosten, Small Group fitness Lidmaatschapsovereenkomst en Vrije Fitness/Groepslessen Lidmaatschapsovereenkomst a vierendertig (34) euro instapkosten. In de instapkosten voor het
Milon Cirkel Lidmaatschap wordt een bedrag van tien (10) euro gerekend voor de koop van de Milon Cirkel gebruikerspas. De tien (10) euro is geen borg en na betaling eigendom van het Lid.
C. Bij inschrijving op de manieren zoals beschreven in artikel 3A sub 1 en 2 heeft het Lid het recht om binnen een week na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het
lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6A. Als de zevende (7e) dag op een dag valt dat de Sport & Slankstudio Vestiging gesloten is, of op een nationaal erkende
feestdag, loopt de termijn van zeven (7) dagen tot en met de laatste sluitingstijd van de eerste daaropvolgende dag dat de Sport & Slankstudio Vestiging geopend is. Indien het Lid binnen de
bedenktijd van zeven (7) dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als de Lidmaatschapsovereenkomst wel
gebruikt is in deze periode, dan kan Sport & Slankstudio naar rato (vanaf de ingangsdatum van de Lidmaatschapsovereenkomst tot de dag van de herroeping, inclusief de instapkosten) kosten voor
de Lidmaatschapsovereenkomst in rekening brengen. (met uitzondering van de belevingsfase)
D. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 3E is een Lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf de ingangsdatum van de Lidmaatschapsovereenkomst en gaat de SEPA
automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Lidmaatschapsovereenkomst eindigt indien deze wordt
ontbonden door Sport & Slankstudio.
E. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Sport & Slankstudio, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
F. Sport & Slankstudio heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig in een Sport & Slankstudio Vestiging binnen zijn of willen gaan, door om legitimatie te vragen.
G. In het geval van speciale acties kan Sport & Slankstudio aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

ARTIKEL 4: OPENINGSTIJDEN
A. Sport & Slankstudio bepaalt per Sport & Slankstudio Vestiging de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Lidmaatschapsovereenkomst.
B. Sport & Slankstudio is gerechtigd om een Sport & Slankstudio Vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, schoolvakanties of interne opleidingendagen.
C. Sport & Slankstudio is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een Sport & Slankstudio Vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
D. Sport & Slankstudio is gerechtigd de in het lidmaatschap vermelde Sport & Slankstudio Vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft in de gevallen zoals beschreven in
artikel 4B en 4C geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
E. Indien de in de Lidmaatschapsovereenkomst vermelde Thuisvestiging om wat voor reden dan ook geen (sport)faciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een andere Sport
& Slankstudio Vestiging kan sporten, en gaat, indien deze verhindering langer dan veertien (14) dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de Lidmaatschapsovereenkomst en de machtiging tot
SEPA automatische incasso automatisch over op een andere Sport & Slankstudio Vestiging, met dien verstande dat de andere Sport & Slankstudio Vestiging binnen een straal van tien (10) kilometer
van de in de Lidmaatschapsovereenkomst vermelde Thuisvestiging ligt.
F. Sport & Slankstudio is gerechtigd om een Sport & Slankstudio Vestiging te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie om haar moverende redenen. Indien er na de sluiting of verhuizing geen
Sport & Slankstudio Vestiging in een straal van tien (10) kilometer van de in de Lidmaatschapsovereenkomst vermelde Thuisvestiging ligt, krijgt het Lid de mogelijkheid om kosteloos en zonder
opzegtermijn tussentijds de Lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen, vanaf het moment van sluiting of verhuizing.

ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAP, TERMIJN, BETALING EN INVRIEZEN
A. Lidmaatschapsovereenkomsten van één (1) jaar of korter zijn tussentijds niet opzegbaar, tenzij anders overeengekomen. Lidmaatschapsovereenkomsten langer dan één (1) jaar zijn na het
verstrijken van één (1) jaar, maandelijks opzegbaar. Lidmaatschapsovereenkomsten met een langere looptijd dan één (1) jaar worden doorgaans een korting gegeven op het lidmaatschapsgeld. Bij
opzegging na één (1) jaar, doch voor het verstrijken van de overeengekomen contractstermijn, is het Lid de over de volledige duur van zijn/haar lidmaatschap ontvangen korting op zijn
lidmaatschapsgelden verschuldigd.
B. Sport & Slankstudio behoudt zich het recht voor om instapkosten in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld.
Inschrijfgeld/instapkosten dienen opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden.
C. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven op te vragen bij de balie en/of Verantwoordelijke van een Sport & Slankstudio Vestiging.
D. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
E. De betalingen dienen vooruit te worden voldaan via SEPA automatische incasso. Incasso’s vinden plaats op elke achtentwintigste (28ste) van de maand, met uitzondering van
weekenden/feestdagen.
F. Sport & Slankstudio voert maandelijks tussenincasso’s uit op iedere veertiende (14de) van de maand, met uitzondering van weekenden en feestdagen.
G. Bij niet tijdige ontvangst door Sport & Slankstudio van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Voor
het storneren van een betaling, om welke reden dan ook, wordt een toeslag van drie euro vijftig (€3,50) per storno in rekening gebracht ter dekking van de kosten van de (niet) betaling.
H. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht conform het besluit vergoeding
voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Sport & Slankstudio is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de
volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.D. hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de
Lidmaatschapsovereenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
I. De toegang wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Sport & Slankstudio de
Lidmaatschapsovereenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn
voor de duur van de Lidmaatschapsovereenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.
J. Sport & Slankstudio behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per één (1) januari met maximaal vijf procent (5%) te verhogen. Het Lid is niet gerechtigd om de Lidmaatschapsovereenkomst
als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het
sluiten van de Lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt of hoger is dan vijf procent (5%).Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de
hoogte en geven geen recht op ontbinding.
K. Indien het Lid, en/of de Deelnemer geen gebruik maakt van de Lidmaatschapsovereenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
L. Sport & Slankstudio behoudt zich per Sport & Slankstudio Vestiging het recht voor om de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van
een aangepast(e) groepsles (rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen
die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.
M. Indien Lid en/of Deelnemer gaat verhuizen zal de Thuisvestiging van het Lid / Deelnemer worden omgezet naar de dichtstbijzijnde Sport & Slankstudio Vestiging van het nieuwe woonadres. Indien
er geen Sport & Slankstudio Vestiging is in een straal van tien (10) km van het nieuwe woonadres wordt de Lidmaatschapsovereenkomst naar keus van het Lid / Deelnemer overgezet naar een Sport
& Slankstudio Vestiging naar keuze

N. Het is mogelijk om een Lidmaatschapsovereenkomst maximaal drie (3) maanden te bevriezen vanwege een verminderde gezondheid, blessure of vakantie langer dan één (1) maand. Bevriezen wil zeggen dat een
bepaalde periode van een Lidmaatschapsovereenkomst kan worden bewaard/goed besteed. Hiermee wordt bedoeld dat wanneer een Lid aan geeft d.m.v. een mutatieformulier invriezen welke te verkrijgen is in de Sport &
Slankstudio Vestiging een periode er niet te kunnen zijn, deze maanden later kunnen worden gecompenseerd. Deze compensatie houdt in dat de maanden die een Lid niet heeft kunnen komen trainen worden
geteld/bijgehouden, en worden verrekend op het moment dat een Lid terug komt sporten. Let op: De maanden die worden gecompenseerd worden achteraan de eerst bekende afloopdatum van de
Lidmaatschapsovereenkomst bijgeteld. De betalingen lopen op het moment dat een Lid het Lidmaatschap bevriest echter gewoon door.
O. De werkwijze m.b.t. het invriezen is als volgt: Indien het Lid terug komt sporten na een bevriesperiode dient deze bij binnenkomst aan te geven bij de coach dat er een periode van afwezigheid achter de rug is. Hierna kan
de coach de juiste compensatie verwerken in de administratie. Een compensatie start altijd vanaf de eerste in de maand. Er wordt niet in dagen of weken gecompenseerd. Een nieuwe invriezing wordt op de volgende manier
geadministreerd: Het Lid vult een mutatie invriesformulier in: Dag 1 t/m 9 wordt gecompenseerd vanaf de eerste van de huidige maand. Dag 10-31 kan worden gecompenseerd vanaf de 1ste van de nieuwe maand. Er moet ten
alle tijden minimaal één (1) maand bevroren kunnen worden, rekening houdende met bovenstaande regel.
P. Wanneer een Lid een afgesproken bevries periode wilt afbreken, omdat hij/zij toch eerder terug wilt komen sporten dan is dit mogelijk. Voor de administratieve verwerking van de bevriezing wordt er op dit moment gekeken
naar hoeveel volledige maanden de Lidmaatschapsovereenkomst bevroren is geweest. Daarnaast wordt er gekeken naar de overige dagen dat de bevriezing heeft geduurd. Het Lid komt binnen op de volgende dagen: Dag
1-15 van de maand wordt afgerond naar beneden. Dag 16-31 wordt afgerond naar boven.
Q. Wanneer een Lid de Lidmaatschapsovereenkomst beëindigd en er een nog een compensatie open staat met betrekking tot een bevriezing dan komt de compensatie te vervallen.
R. Na het beëindigen van de minimum looptijd wordt de Lidmaatschapsovereenkomst stilzwijgend automatisch verlengd en is de Lidmaatschapsovereenkomst maandelijks opzegbaar. In artikel 6C wordt dit nader toegelicht.

ARTIKEL 6: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST
A. Het opzeggen van een Lidmaatschapsovereenkomst dient te geschieden door middel van het invullen en ondertekenen van het digitale mutatieformulier uitschrijving bij de Sport & Slankstudio Vestiging, en het
ondertekenen door de Sport & Slankstudio Vestiging, waardoor de uitschrijving tot stand komt. Een bevestiging of wel kopie van de uitschrijving wordt verzonden naar het bekende en eerder opgegeven e-mail adres van het
Lid. Indien het Lid niet over een e-mail adres beschikt of deze door wat voor rede dan ook niet wilt opgeven, wordt het e-mail adres van de Sport & Slankstudio Vestiging gebruikt om de kopie te verzenden. Waarnaar de Sport
& Slankstudio Vestiging ervoor zorgt dat het kopie terecht komt bij het Lid. Dit kan door middel van een sms/whatsapp bericht of ander dergelijke manier waarbij bewezen kan worden dat het Lid beschikt over het kopie.
B. Bij een Lidmaatschapsovereenkomst van Sport & Slankstudio bedraagt de opzegtermijn één (1) kalendermaand, mits de Lidmaatschapsduur is verlopen.
C. Indien de Lidmaatschapsovereenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn één (1) kalendermaand.
D. Sport & Slankstudio behoudt zich het recht voor bij verzuim, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, uitsluitend ter beoordeling door Sport & Slankstudio, het
Lid de toegang tot een Sport & Slankstudio Vestiging te ontzeggen en de Lidmaatschapsovereenkomst (per direct) te beëindigen.
E. Opschorting van de Lidmaatschapsovereenkomst is behalve in gevallen als omschreven in artikel 5N, niet mogelijk.
F. Het Lid geeft aan dat bij de uitschrijving van het lidmaatschap alle openstaande schulden betaald zijn of zullen worden betaald binnen vijf dagen na tekening van het mutatieformulier uitschrijving.
G. De belevingsfase van de Milon Cirkel, zoals genoemd in artikel zeven (7) heeft geen opzegtermijn of andere verborgen kosten.
H. Het beëindigen van deze belevingsfase staat omschreven in artikel 7D.

ARTIKEL 7: BELEVINGSFASE MILON CIRKEL EN SMALL GROUP FITNESS
A. Een Milon Cirkel en Small Group Fitness Lidmaatschapsovereenkomst bestaat uit een Lifestyle – achttien (18) maanden of een Resultaat – twaalf (12) maanden formule. Tarieven kunnen per Sport & Slankstudio
verschillen.
B. Iedere Milon Cirkel en Small Group Fitness Lidmaatschapsovereenkomst, welke moet bestaat uit één van de twee formules zoals omschreven in artikel 7A, hanteert een belevingsfase. Deze belevingsfase houdt in dat een
Lid vanaf de genoemde startdatum eerste training op het Lidmaatschap één (1) maand gratis, vrijblijvend en zonder verborgen kosten gebruik kan maken van de faciliteiten van de Sport & Slankstudio Vestiging.
C. Het opzeggen van de belevingsfase en daarmee ook de Lidmaatschapsovereenkomst van de Sport & Slankstudio Vestiging dient te geschieden op de wijze zoals beschreven in artikel 6A. Een Lid kan de belevingsfase
zonder opgaaf van reden, uiterlijk één (1) maand na de genoemde startdatum eerste training opzeggen. Als de laatste opzeg dag op een dag valt dat de Sport & Slankstudio Vestiging gesloten is, of op een nationaal erkende
feestdag, loopt de termijn van één (1) maand tot en met de laatste sluitingstijd van de eerste daaropvolgende dag dat de Sport & Slankstudio Vestiging geopend is.
D. De Lidmaatschapsovereenkomst inclusief de gekozen Milon Cirkel of Small Group Fitness formule, zoals beschreven bij artikel 7A start vanaf het moment dat het Lid geen gebruik heeft gemaakt van de opzegmogelijkheid
zoals beschreven in artikel 7C. Op dit moment is Sport & Slankstudio gerechtigd om de maandelijkse SEPA incasso te starten en de instapkosten in rekening te brengen bij het Lid.
E. De eerste incasso bestaat altijd uit de instapkosten inclusief de contributie pro rata of de contributie voor de nieuwe maand.
F. De Sport & Slankstudio Vestiging is gerechtigd om een belevingsfase bij een Lid te weigeren om haar moverende redenen. Deze weigering dient plaats te vinden voordat de Lidmaatschapsovereenkomst getekend wordt
en wordt doorgaans ingezet wanneer een persoon vaker dan één (1) keer gebruik wilt maken van de belevingsfase.

ARTIKEL 8: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
A. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van en het deelnemen aan activiteiten van Sport & Slankstudio, is geheel voor eigen risico van het Lid, en/of Deelnemer.
B. Sport & Slankstudio en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, en/of
Deelnemer en/of Introduce.
C. Het Lid en/of de Deelnemer zal zowel Sport & Slankstudio als de Verantwoordelijke vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake waaronder introducees.
D. Sport & Slankstudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid en/of de Deelnemer.

ARTIKEL 9: KLACHTEN
In geval van klachten met betrekking tot Sport & Slankstudio dient het Lid en/of de Deelnemer zich in eerste instantie te wenden tot de Verantwoordelijke van de Sport & Slankstudio Vestiging en in tweede instantie tot
Sport & Slankstudio.

ARTIKEL 10: PERSOONSGEGEVENS
A. Sport & Slankstudio is ter zake de verwerking van persoonsgegevens gebonden aan de
Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf vijfentwintig (25) mei tweeduizend achttien (2018) aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
B. Dit privacy statement is van toepassing voor alle natuurlijke personen van wie Sport & Slankstudio persoonsgegevens verwerkt, waaronder in ieder geval begrepen haar leden, potentiële leden en websitebezoekers.
C. De persoonsgegevens die Sport & Slankstudio verwerkt betreffen gegevens die door Lede n of potentiële leden aan Sport & Slankstudio worden verstrekt. Daaronder dienen onder meer begrepen te worden
contactgegevens (naam, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres) en sportgegevens (lengte, gewicht, hartslag, bloeddruk, medische informatie waarover Sport & Slankstudio in verband
met de vitale belangen van het (potentiële) Lid dient te beschikken). Daarnaast verwerkt Sport & Slankstudio persoonsgegevens van websitebezoekers, waaronder IP-adressen en informatie over het gebruik van de website.
D. Met het accepteren van de algemene voorwaarden geeft het Lid bij voorbaat toestemming aan Sport & Slankstudio voor openbaarmaking en verveelvoudig, onder meer maar niet uitsluitend op de social media kanalen van
Sport & Slankstudio, van in en om de vestigingen van Sport & Slankstudio en op door Sport & Slankstudio georganiseerde evenementen gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal, waarop het Lid zichtbaar is.
E. Sport & Slankstudio verwerkt persoonsgegevens met als doelen het uitvoeren van de Lidmaatschapsovereenkomst, marktonderzoek en commerciële doelen zoals de verkoop van diensten of producten van Sport &
Slankstudio of aan Sport & Slankstudio gelieerde derden.
F. Sport & Slankstudio verwerkt persoonsgegevens op grond van toestemming van de betrokkene, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de met de betrokkene gesloten Lidmaatschapsovereenkomst, op grond van
een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Sport & Slankstudio.
G. Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Sport & Slankstudio een derde inschakelen. Sport & Slankstudio zal met deze derde een verwerkersovereenkomst sluiten.
H. Sport & Slankstudio kan persoonsgegevens aan derden verstrekken op grond van toestemming van de betrokkene, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de met de betrokkene gesloten
Lidmaatschapsovereenkomst, op grond van een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Sport & Slankstudio.
I. Persoonsgegevens zullen door Sport & Slankstudio niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de in artikel 1.4 genoemde doelen. Daarbij zullen persoonsgegevens nooit langer worden bewaard dan wettelijk is
toegestaan.
J. De betrokkene van wie Sport & Slankstudio persoonsgegevens verwerkt, heeft recht op inzage, overdraagbaarheid, rectificatie of verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens. Tevens kan de betrokkene bezwaar maken
tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, of de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens beperken. Voor een beroep op voornoemde rechten kan de betrokkene contact opnemen met de in artikel 1.10
genoemde verwerkingsverantwoordelijke.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
A. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sport & Slankstudio aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
B. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Lidmaatschapsovereenkomst tussen het Lid en Sport & Slankstudio zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale
verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de Thuisvestiging is gevestigd.
ARTIKEL 12: TOT SLOT
A. Door zijn of haar inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Sport & Slankstudio te accepteren en hiernaar te handelen.
B. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Lidmaatschapsovereenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Sport & Slankstudio, het Lid en/of de Deelnemer.
C. Sport & Slankstudio is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze voorwaarden en huisregels gelden sinds 01-06-2020